4
2
C-Boi
Plotagon Fighting Tournament Season 1 Episode 1